ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ 

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége 

A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a  Bákány Centrál Kft. (székhely: 2851 Környe, Somlói út 0584/5 Hrsz.; adószám: 24725147-2-11; cégjegyzékszám:11-09-022131; e-mail: vertesudulopark@gmail.com; telefon: +36 30 708 8322; képviseli: Bákány Tamás cégvezető;  továbbiakban: „Adatkezelő”). 

Az Adatkezelő ingatlanok fejlesztésével, értékesítésével foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági  társaság. 

1.2. Irányadó jogszabályok 

Az Adatkezelő adatkezelésére elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik  (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek  a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,  valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). Az adatkezelésre  emellett irányadók azon magyar jogszabályok, amelyek az adatkezelő és az érintett közötti jogviszonyt  szabályozzák, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a telkek értékesítésére, az értékesítéssel  összefüggő közterhekre és egyéb kötelezettségekre vonatkozó jogszabályok.

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett 

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő adatkezeléseire. Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a  GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki. 

A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre és jogi személyre („érintett”)  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, vagy jogi személy, aki közvetlen vagy közvetett  módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy  a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális  azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, illetve jogi személyeknél adószám, cégjegyzékszám, EU adószám, székhely adatok és azon képviselői. 

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel  jogviszonyban áll, állt, vagy ilyen jogviszony létrehozását kezdeményezi, az Adatkezelő tevékenysége,  szolgáltatásai, az értékesített ingatlanok iránt érdeklődik. Így különösen érintettek az ajánlatkérők, ingatlant  vásárlók, egyéb érdeklődők. 

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya kiterjed azon adatokra, amelyek természetes és jogi  személyekre vonatkoznak.

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki. 

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA 

2.1. Az adatkezelés elvei 

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az  Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében,  hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen. 

2.2. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés elsődleges célja az érintett és az Adatkezelő közötti jogviszony létrehozása, fenntartása.  Ezen belül az adatkezelés céljai: 

– Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; – Az érintett igényeinek feltárása, az ezzel kapcsolatos dokumentumok (vételi szándéknyilatkozat, foglaló papír)  előkészítése, aláírása; 

– Jogviszony létesítése, a jogviszonyt létrehozó szerződés (adásvételi szerződés, előszerződés) elkészítése, aláírása, teljesítése; 

– Számlázás, fizetés 

– A megvásárolt (vásárolni kívánt) ingatlannal kapcsolatos igények rögzítése, teljesítése, az ingatlan  bemutatása; 

– A felek közötti jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; – Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése 

– Reklámozás.

2.3. Az adatkezelés jogalapja 

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is  többféle lehet. A főbb jogalapok az alábbiak. 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) 

Az adatkezelés jogalapja egyes esetekben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal  adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a jogviszony létrehozását. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy  az érintett és az Adatkezelő között a jogviszony nem jön létre. Az Adatkezelő az érintettet minden esetben  tájékoztatja az adatkezelésről. Az érintett hozzájárulása a jogalap akkor, ha az érintett az adatkezelővel  kapcsolatba lép, információt kér, vagy hozzájárul reklámok küldéséhez. 

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, vagy azt kezdeményezi, a szerződésben és a  kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A  jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett  lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján. Szerződés előkészítésének  minősül az is, ha az érintett vételi szándéknyilatkozatot tesz, és ezzel kapcsolatos nyilatkozatot ír alá. Amennyiben az érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez  nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály  alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában  a szerződés nem jön létre. 

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. 

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) Amennyiben az adatkezelés szükséges az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének  érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen  bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján  kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben. 

III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE 

3.1. Az adatok felvétele 

Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Más forrásból az Adatkezelő csak akkor vesz  fel adatot, ha ehhez az érintett hozzájárult, vagy jogszabály az adat felvételére kifejezetten felhatalmazást  ad. 

3.2. A kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli: 

Az érintett azonosításához, szerződéskötéshez szükséges adatok: név, születési név, születési hely és  idő, anyja neve, lakcím, személyazonosító jel, állampolgárság; 

Adóazonosító jel; 

Okmányok típusa, száma, másolata; 

Telefonszám, e-mail cím; 

Ha az ügyfél jogi személy, a kapcsolattartó neve, elérhetősége, adószáma, cégjegyzékszáma; 

Ingatlan adatai (cím, vételár, mérete (m2), egyéb jellemzők); 

Érintett teljesítéssel kapcsolatos igényei (közművek); Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatok (esedékes vételárrészek, kamat, költség, számla adatai); Jogérvényesítéssel kapcsolatos adatok (felek közötti jogvitákkal kapcsolatos adatok).

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK 

4.1. Szerződések előkészítéséhez, megkötéséhez kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett az Adatkezelőtől ingatlant kíván vásárolni, és ebből a  célból megkeresi az Adatkezelők, kezdeményezi szerződés megkötését, az Adatkezelő a szerződést  előkészíti. Ennek során kitöltésre kerül a vételi szándéknyilatkozat, vagy a szerződés. Az Adatkezelő,  valamint az Adatkezelővel kapcsolatban álló ügyvéd a szerződés tervezetét megküldi az érintettnek,  amelyet a felek az egyeztetés követően aláírnak. A későbbiekben a felek jogait és kötelezettségeit a  szerződés határozza meg. 

Az adatkezelés kötelező a szerződés megkötéséhez. Amennyiben az érintett az adatait nem adja meg, a  szerződés nem jön létre.

A fentieket kell alkalmazni arra az esetre is, ha a felek között előszerződés jön létre. Az érintett tulajdonjogának bejegyzésére kizárólag érvényes szerződés alapján kerülhet sor. Kezelt adatok köre: Az érintett azonosításához, szerződéskötéshez szükséges adatok, így név, születési  név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyazonosító jel, állampolgárság; valamint az  adóazonosító jel, okmányok típusa, száma. Ezen adatok megadása kötelező. 

Telefonszám, e-mail cím, ezen adatok megadása önkéntes, ezek hiányában viszont az adatkezelő a  kapcsolatot csak nehézségek árán tudja tartani az érintettel (postai levélben). 

Ha az ügyfél jogi személy, a kapcsolattartó neve, elérhetősége; 

Ingatlan adatai (cím, vételár, egyéb jellemzők). 

Az adatkezelés célja:  

– Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; – Jogviszony létesítése, a jogviszonyt létrehozó szerződés (foglaló dokumentum, adásvételi szerződés, előszerződés)  elkészítése, aláírása, teljesítése; 

– A felek közötti jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; – Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése;  az adatkezelés jogalapja továbbá törvény rendelkezése, az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés  körében (ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. §). 

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt, valamint a teljesítést  (tulajdonjog bejegyzését) követő tíz évig kezeli. Az időtartamot az indokolja, hogy ezen időtartam alatt  kerülhet sor jogérvényesítésre. 

4.2. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és  megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség  érdekében kezeli az Érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor az Adatkezelő rögzíti az  érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott  kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre. 

Kezelt adatok köre: A Pmt.-ben előírt adatok, így , név, születési név, születési hely és idő, anyja neve,  lakcím, állampolgárság, okmányok típusa, száma, okmányok másolata, jogi személy esetén tényleges  tulajdonos adatai, kiemelt közszereplőkre vonatkozó adatok. Az adatkezelés kötelező.

Az adatkezelés célja:  

– Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba  vételt előíró rendelkezései. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat  megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év. 

4.3. Számlázással, fizetéssel összefüggő adatkezelés 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az Adatkezelő  kiállítja az erről szóló számlát, és elvégzi az ezzel kapcsolatos könyvelési, számviteli feladatokat. Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a számlán szereplő adatok (vevő neve, címe, adóazonosító jele,  vételárrész, annak esedékessége). 

Az adatkezelés célja:  

– A felek közötti jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; – Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a számla kiállításától számított nyolc év. 

4.4. Reklámozási célú adatkezelés 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő jogosult arra, hogy az  érintett megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja reklámozási célra.  Ennek során az Adatkezelő jogosult arra, hogy az érintettnek a közvetlen megkeresés módszerével  reklámot küldjön. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az adatok és a hozzájárulás  megadása történhet az Adatkezelő weboldalán is. 

Kezelt adatok köre: A reklámozási célból történő kapcsolatfelvételre átadott adatok (e-mail cím,  telefonszám, postacím). 

Az adatkezelés célja:  

– reklámozás. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik az  adatok kezelése ellen. 

4.5. Igények, követelések érvényesítése 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelő és az érintett között jogvita alakul ki, és ezen vita  során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) igényt kíván érvényesíteni, az  ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. Az Adatkezelő részéről a  leggyakoribb igényérvényesítési indok a fizetési kötelezettség elmulasztása lehet. Az Adatkezelő ebben  az esetben felhasználja a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsa az igény megalapozottságát, és  szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítse. Ennek során sor kerülhet az igény bizonyítására, a  követelés jogi úton történő behajtására.  

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre az adott igény természetétől, jogalapjától, jellegétől függ, a fenti  3.2. pont szerinti valamennyi adat felhasználásra kerülhet, ha az igény érvényesítése azt szükségessé  teszi. 

Az adatkezelés célja: 

– A felek közötti jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azon  jogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi. Amennyiben  az igény szerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés  teljesítése. Az adatkezelés jogalapja emellett az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig, amíg  az igény jogi úton érvényesíthető. Az Adatkezelők törlik az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így  különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen. 

Érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása: 

– A jelen pont szerinti adatkezelés esetén az Adatkezelő érdeke az, hogy a közte és az érintett között  létrejött szerződés teljesítése esetén hozzájussanak az őket megillető ellenszolgáltatáshoz. – Minden esetben olyan igény érvényesítését szolgálja az adatkezelés, amely szerződésen, vagy  valamely fél kötelezettségvállalásán alapul; a szerződés megkötése, vagy a kötelezettségvállalás  minden esetben az érintett önkéntes elhatározása alapján történt.  

Az Adatkezelőnek jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy ezen díjhoz hozzájusson. – Amennyiben az érintett önkéntesen nem teljesíti az Adatkezelő igényét, azokat az Adatkezelő  kénytelen jogi úton, az irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint érvényesíteni, vagyis nincs más  mód a cél elérésére. 

Az igény érvényesítésének feltétele azon adatok felhasználása, amelyek szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához; ezen adatok felhasználása  nélkül az igény nem érvényesíthető, mivel az Adatkezelő nem tudja azt bizonyítani, az eljárásokat  megindítani. 

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelést kiváltó ok az érintett jogellenes eljárása, és az adatok  felhasználására jogszabályban meghatározott módon (eljárásban) kerül sor, az adatkezelés nem  tekinthető aránytalan korlátozásnak. 

A felek mellérendelt viszonyára és egyenlő elbánására figyelemmel, amennyiben az érintett kíván  igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben, az Adatkezelő az általuk kezelt adatokat az érintettnek  átadja. 

4.6. A www.vertesudulopark.hu weboldal adatkezelése 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett az Adatkezelő által fenntartott weboldalon regisztrál, és  megadja adatait, azokat az Adatkezelő, mint a weboldal fenntartója kezeli. Az adatkezelés célja – az  érintett által igénybe vett szolgáltatásról függően – hírlevél küldése, vagy az érintett által kezdeményezett  szerződés előkészítése, ajánlat adása. Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, az  adatkezelésre a fenti 4.1. pont megfelelően irányadó. A weboldalhoz kapcsolódóan sor kerül technikai  adatok kezelésére és cookie-k alkalmazására, a külön tájékoztatóban meghatározottak szerint. 

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.2. pont szerinti adatok közül a weboldalon az érintett által  megadott adatok. 

Az adatkezelés célja:  

– Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; – Az érintett igényeinek feltárása, az ezzel kapcsolatos dokumentumok (vételi szándéknyilatkozat)  előkészítése, aláírása; 

Jogviszony létesítése, a jogviszonyt létrehozó szerződés (foglaló dokumentum, adásvételi szerződés, előszerződés)  elkészítése, aláírása, teljesítése; 

Reklámozás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben az érintett  szerződés létrehozását kezdeményezi a weboldalon keresztül, a jogalap a szerződés. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem  vonja, vagy az adatkezelés célja nyilvánvalóan megszűnik. Amennyiben az érintett jogviszonyba lép az  Adatkezelővel, az adatai kezelése a továbbiakban ez alapján történik. 

4.7. Hatósági, végrehajtói, bírósági megkeresések 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelő megkeresést kap hatóságtól, végrehajtótól,  bíróságtól valamely munkavállalóra vonatkozóan, és a megkeresés a vonatkozó jogszabályoknak  megfelel, az Adatkezelő a megkeresést iktatja, és azt teljesíti, egyúttal rögzíti azt is, hogy a megkeresés  alapján milyen intézkedések történtek.  

Kezelt adatok köre: A fenti 3.2. pontban meghatározott azon adatok, amelyek az adott megkereséssel  összefüggenek. 

Az adatkezelés célja:  

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja minden esetben az a jogszabályi felhatalmazás,  amelyen a megkeresés alapul. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő öt év elteltével törli. 

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

5.1. Adattovábbítás 

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett  egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, az  adattovábbításra az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés arra megfelelő jogalapot nyújt, vagy  az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad. 

5.2. Adatfeldolgozás 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók  önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján, a  szerződésben meghatározottak és az Adatkezelő utasítása szerint, az Adatkezelő nevében járnak el. Az  Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe  vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az adatfeldolgozókról az érintett  kérésére tájékoztatást ad. 

5.3. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési  intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak  megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az  Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk  ellátása érdekében szükségük van. Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő szervezetén belül csak  azon alábbi személyek jogosultak megismerni, akiknek arra a feladatuk ellátásához szükségük van. Az  adatok bizalmas kezelése valamennyi munkatárs kötelezettsége. 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver  eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem); – Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres  biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági  mentés); 

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); 

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár,  villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében  bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem). 

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket  különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. 

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt,  vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok  rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.4. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítják, hogy a személyes  adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az  alábbi esetekben kerül sor: 

Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. 

Amennyiben az adat kezelése jogellenes,  azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.

Az adatok törlését az érintett kéri. 

Amennyiben az adatok törlését az érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési  kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van  jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve  védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését  jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja,  vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére az Adatkezelő törli az  adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az érintettet minden esetben  tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is. 

Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. 

Amennyiben az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik, az  Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli. 

Az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. 

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és  az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli. Amennyiben az  adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott  időtartam elteltével törlik. 

Az adatok törlését bíróság vagy a hatóság elrendelte. 

Ha a törlést bíróság vagy hatóság rendelte  el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli. 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben  jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti. 

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt  személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan  közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi  incidenst haladéktalanul bejelenti az illetékes hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens  valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az  adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, együtt az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az  incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az  Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK 

6.1. Az érintettek jogai 

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást  kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen  Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes  körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát  bocsássa a rendelkezésére. 

Helyesbítés. 

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a  hiányos adatot kiegészítse. 

Törlés, hozzájárulás visszavonása. 

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott  hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az  adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Korlátozás. 

Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg  megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos  indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más  természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely  tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Tiltakozás. 

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének  érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor  tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat  nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű  jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival  szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez  kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett  jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles  körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat  egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett  jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz  történő közvetlen továbbítását. 

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése 

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett  a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon (szóban, írásban) eljuttathatja az Adatkezelőhöz.  Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi  a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az  érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az  érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítják (nem teszik  meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás  jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit. 

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az  érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan  módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,  vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e  címzettekről. 

6.3. Jogorvoslat 

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen  irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja. Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. 

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre  részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a  perindítás lehetőségéről. 

Környe, 2017.02.21.

Módosítva: 2022.01.12.